Taisyklės ir sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje lottens.lt susijusios nuostatos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje lottens.lt turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 1. Asmens duomenų apsauga 
  2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje lottens.lt, turi užpildyti užsakymo formą. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje lottens.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, susipažįsta su Taisyklėmis bei pažymi varnelę prie teiginio „Sutinku“.
  3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės lottens.lt duomenų bazėje.
 2. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje lottens.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve lottens.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@lottens.lt nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
  4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
  4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  5.3. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve lottens.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 1. Pardavėjo teisės
  6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį, jeigu suma per maža užsakymo vykdymui.
  6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės lottens.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve lottens.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės lottens.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 2. Pardavėjo įsipareigojimai
  7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės lottens.lt teikiamomis paslaugomis.
  7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7(septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje lottens.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos euraissu PVM.
  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų kurie pateikiami elektroninėje parduotuvėje lottens.lt:
  8.3. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes ir sudarius sutartį su Pardavėju (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku“), į jo nurodytą elektroninio pašto adresą bus atsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita-užsakymas, o po apmokėjimo PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.
 1. Prekių pristatymas
  9.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:
  9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir pasirinkti prekių pristatymo laiką. Ypač svarbu užsalymoformoje nurodyti teisingą pašto kodą, kadangi pagal jį kurjeris pristatys prekes.
  9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas kurjerių tarnyba (toliau – kurjeris).Prekės pristatomos su Pirkėju suderintu laiku.
  9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą.
  9.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis pirkimo procese nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  9.5. Dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių kurjeris neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjeris papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką ir papildomų transportavimo karštų apmokėjimą.
  9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 1. Prekių kokybės garantija
  10.1. Kiekvienos elektroninės parduotuvės lottens.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninės parduotuvės lottens.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 1. Prekių grąžinimas ir keitimas
  11.1. Parduotos kokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  11.2. Parduotos nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
  11.3. Norėdamas grąžinti prekes 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra atsiunčiamas Pirkėjui, gavus pranešimą elektroniniu paštu  info@lottens.lt apie prekės grąžinimą, ir pateikti jį kartu su grąžinamomis prekėmis.
  11.4. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 5(penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
  11.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  11.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje ir įdėta į apsauginę transportavimo dėžę su lottens.lt simbolika;
  11.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  11.5.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ;
  11.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  11.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą 11.3. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
  11.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  11.7. Grąžinamas prekes Pardavėjas neatlygintinai pasiima iš Pirkėjo darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 valandos naudodamasis kurjerio paslaugomis. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
  11.8. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
  11.9. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 15(penkiolika) dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
  11.10. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.
 2. Atsakomybė
  12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymeformoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve lottens.lt
  12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  12.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninės parduotuvės lottens.lt įvairias akcijas.
  13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 1. Apsikeitimas informacija
  14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 1. Baigiamosios nuostatos
  15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.